Tel:0760-89831455    0760-89831465    Fax:0760-87682492
Address:Century Plaza Hotel Lighting Plaza,Zhongshan City    E-Mail:Honoy@honoy.com